Get Adobe Flash player

คำอาราธนาต่าง ๆ

คำอาราธนา

คำอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ   มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

 

คำอาราธนาศีล ๘

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ     มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ   มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ

 

คำอาราธนาศีลอุโบสถ

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ

หมายเหตุ ถ้าอาราธนาตามลำพังคนเดียว ก็ให้เปลี่ยนคำว่า มะยัง เป็น อะหัง และเปลี่ยน ยาจามะ เป็น ยาจามิ

คำอาราธนาพระปริตร (พระเจริญพระพุทธมนต์)

วิปัตติปะฏิพาหายะ                     สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะทุกขะวินาสายะ                 ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ                     สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะภะยะวินาสายะ                 ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ                     สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะโรคะวินาสายะ                  ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

คำอาราธนาธรรม (พระเทศน์)

พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ

กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ

สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา

เทเสตุ   ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง

 

ภาพกิจกรรมกอง

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก